SQLSTATE[HY000] [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known

Regulamin

Regulamin Promocji “5 lat gwarancji”

I. Postanowienia ogólne:

 1.        Niniejszy Regulamin określa warunki promocji polegającej na otrzymaniu Przedłużonej Gwarancji na okres 5 lat od daty zakupu na produkty objęte i zakupione w okresie promocji oraz obejmuje Klientów, którzy spełnili dodatkowe warunki szczegółowo opisane w niniejszym Regulaminie.
 2.        Organizatorem Promocji „5 lat Gwarancji” jest Galicja Tomaszek z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000224213, NIP: 8151664972, REGON: 180004113, kapitał zakładowy w wysokości: 13.257.000,00 zł, zwana dalej Organizatorem;
 3.        Niniejszy Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora w rozumieniu art. 919 k.c.
 4.        Promocją są objęte produkty marki KERNAU, o których mowa w pkt ZAŁĄCZNIK NR 1 nabyte w ramach zakupu detalicznego w okresie trwania Promocji, to jest w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021. O dacie zakupu produktu objętego Promocją decyduje data zakupu urządzenia (paragonie fiskalnym lub fakturze).
 5.        Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupu detalicznego urządzenia marki KERNAU.  
 6.        Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne.  

II. Warunki uczestnictwa w Promocji: 

 1.        Promocją są objęte modele urządzeń marki KERNAU, opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 2.        Organizator może rozszerzyć listę produktów objętych Promocją o dodatkowe modele wprowadzone do sprzedaży w czasie trwania Promocji.
 3.        Promocja jest przeznaczona dla osób fizycznych, które spełniają poniższe warunki:
 • posiadają miejsce stałego zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP;
 • ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 • w czasie trwania Promocji, zakupiły urządzenie marki KERNAU, wskazane w Tabeli z modelami urządzeń zamieszczonej w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, w jednym z punktów sprzedaży;
 • użytkują zakupione urządzenie jedynie w warunkach gospodarstwa domowego;
 • wypełniły formularz rejestracyjny za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej serwisu www.gwarancja.kernau.com lub w wersji papierowej i odesłały na adres korespondencyjny Organizatora (ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut) w terminie 45 dni od daty dokonania zakupu urządzenia. Za ostateczną datę wypełniania formularza uznaje się datę wpływu formularza do Organizatora.

III. Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji 

 1.        Zgłoszenia uczestnictwa w Promocji przyjmowane są w czasie trwania Promocji.
 2.        Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, Uczestnik na formularzu (zarówno papierowym jak  i w formie elektronicznej), podaje:
 1.   dane dotyczące zakupionego urządzenia: nazwę sprzętu, model sprzętu, numer dowodu zakupu, cenę produktu, numer fabryczny, datę zakupu, NIP sprzedawcy.
 2.  dane osobowe: Imię i nazwisko, adres korespondencyjny: województwo, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu;
 3.  w przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem poczty prosimy o zachowanie oryginału dowodu zakupu i odesłanie wraz ze zgłoszeniem rejestracji urządzenia jedynie jego kopii
 1.        Aby ukończyć zgłoszenie, Uczestnik powinien zatwierdzić i wysłać formularz (za pośrednictwem serwisu internetowego lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Organizatora), zawierający wszystkie wskazane powyżej dane w określonym terminie (pkt II 3). 

IV. Rozszerzona gwarancja i wydanie Certyfikatu   

 1.        Uczestnik, który w czasie trwania Promocji nabędzie urządzenie marki KERNAU, opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu i dokona prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, uzyska Certyfikat „Przedłużonej 5 -letniej gwarancji”, który stanowić będzie podstawę do wykonania bezpłatnych napraw  w okresie 5 lat od daty zakupu urządzenia.
 2.        Certyfikat zostanie przesłany do Uczestnika na koszt Organizatora, przesyłką poleconą lub drogą elektroniczną, na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym w terminie 30 dni od dnia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia do Promocji.
 3.        Prawo do skorzystania z przedłużonej 5 - letniej gwarancji będzie uzależnione od przedstawienia autoryzowanemu serwisowi marki Kernau:
 • dowodu zakupu urządzenia marki KERNAU;
 • certyfikatu „Przedłużonej 5-letniej gwarancji”.
 1.        Kupującemu w 3, 4 i 5 roku gwarancji przysługuje wyłącznie prawo do naprawy urządzenia z wyłączeniem prawa do wymiany urządzenia na nowe.

V. Postępowanie reklamacyjne

 1.        Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, z dopiskiem: „Przedłużona 5 - letnia gwarancja” lub za pośrednictwem na e-maila na adres: gwarancje@kernau.com  z tematem e-maila: „Przedłużona 5 - letnia gwarancja”.
 2.        Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3.        Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4.        Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

VI. Ochrona danych osobowych 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

 1.        Administratorem Twoich danych osobowych jest GALICJA TOMASZEK sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, posiadająca numer NIP: 8151664972 oraz REGON: 18000411300000, kapitał zakładowy w wysokości: 13.257.000,00 zł (dalej jako: „ADO”). Kontakt z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Galicja Tomaszek sp. z o.o. ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut;
 2.        Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Twoich praw związanych z przedłużeniem gwarancji na zakupiony przez Ciebie sprzęt, jak również w celach marketingowych oraz przesyłania Ci informacji handlowych;
 3.        Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane do celów marketingowych) oraz wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w celu realizacji Twoich uprawnień gwarancyjnych). Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli chcesz skorzystać z rozszerzonej 5 -letniej gwarancji na zakupiony sprzęt.
 4.        Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych – na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5.        W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów marketingowych, będą one przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na potrzeby realizacji Twoich uprawnień gwarancyjnych, będą one przechowywane przez okres 1 roku od daty wygaśnięcia dodatkowej 5-letniej gwarancji. Jeżeli w okresie trwania gwarancji skorzystałeś z jakichkolwiek uprawnień gwarancyjnych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń cywilnych z tym związanych;
 6.        Informujemy, że Twoje dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
 7.        Przysługuje Ci w dowolnym momencie prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), dostępu do ich treści, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Postanowienia końcowe

 1.        Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kernau.com.
 2.        Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 01.01.2021 i obowiązuje do odwołania akcji promocyjnej.
 3.        W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr. 1

TABELA URZADZEŃ OBJĘTYCH 5-LETNIĄ GWARANCJĄ

Pralki Pralko Suszarki Suszarki do ubrań Zmywarki Chłodziarki Zamrażarki