Regulamin

Regulamin Promocji “5 lat gwarancji”

I. Postanowienia ogólne:

 1.        Niniejszy Regulamin określa warunki promocji polegającej na otrzymaniu Przedłużonej Gwarancji na okres 5 lat od daty zakupu na produkty objęte i zakupione w okresie promocji oraz obejmuje Klientów, którzy spełnili dodatkowe warunki szczegółowo opisane w niniejszym Regulaminie.
 2.        Organizatorem Promocji „5 lat Gwarancji” jest Galicja Tomaszek z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000224213, NIP: 8151664972, REGON: 180004113, kapitał zakładowy w wysokości: 13.257.000,00 zł, zwana dalej Organizatorem;
 3.        Niniejszy Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora w rozumieniu art. 919 k.c.
 4.        Promocją są objęte produkty marki KERNAU, o których mowa w pkt ZAŁĄCZNIK NR 1 nabyte w ramach zakupu detalicznego w okresie trwania Promocji, to jest w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021. O dacie zakupu produktu objętego Promocją decyduje data zakupu urządzenia (paragonie fiskalnym lub fakturze).
 5.        Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupu detalicznego urządzenia marki KERNAU.  
 6.        Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne.  

II. Warunki uczestnictwa w Promocji: 

 1.        Promocją są objęte modele urządzeń marki KERNAU, opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 2.        Organizator może rozszerzyć listę produktów objętych Promocją o dodatkowe modele wprowadzone do sprzedaży w czasie trwania Promocji.
 3.        Promocja jest przeznaczona dla osób fizycznych, które spełniają poniższe warunki:
 • posiadają miejsce stałego zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP;
 • ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 • w czasie trwania Promocji, zakupiły urządzenie marki KERNAU, wskazane w Tabeli z modelami urządzeń zamieszczonej w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, w jednym z punktów sprzedaży;
 • użytkują zakupione urządzenie jedynie w warunkach gospodarstwa domowego;
 • wypełniły formularz rejestracyjny za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej serwisu www.gwarancja.kernau.com lub w wersji papierowej i odesłały na adres korespondencyjny Organizatora (ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut) w terminie 45 dni od daty dokonania zakupu urządzenia. Za ostateczną datę wypełniania formularza uznaje się datę wpływu formularza do Organizatora.

III. Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji 

 1.        Zgłoszenia uczestnictwa w Promocji przyjmowane są w czasie trwania Promocji.
 2.        Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, Uczestnik na formularzu (zarówno papierowym jak  i w formie elektronicznej), podaje:
 1.   dane dotyczące zakupionego urządzenia: nazwę sprzętu, model sprzętu, numer dowodu zakupu, cenę produktu, numer fabryczny, datę zakupu, NIP sprzedawcy.
 2.  dane osobowe: Imię i nazwisko, adres korespondencyjny: województwo, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu;
 3.  w przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem poczty prosimy o zachowanie oryginału dowodu zakupu i odesłanie wraz ze zgłoszeniem rejestracji urządzenia jedynie jego kopii
 1.        Aby ukończyć zgłoszenie, Uczestnik powinien zatwierdzić i wysłać formularz (za pośrednictwem serwisu internetowego lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Organizatora), zawierający wszystkie wskazane powyżej dane w określonym terminie (pkt II 3). 

IV. Rozszerzona gwarancja i wydanie Certyfikatu   

 1.        Uczestnik, który w czasie trwania Promocji nabędzie urządzenie marki KERNAU, opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu i dokona prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, uzyska Certyfikat „Przedłużonej 5 -letniej gwarancji”, który stanowić będzie podstawę do wykonania bezpłatnych napraw  w okresie 5 lat od daty zakupu urządzenia.
 2.        Certyfikat zostanie przesłany do Uczestnika na koszt Organizatora, przesyłką poleconą lub drogą elektroniczną, na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym w terminie 30 dni od dnia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia do Promocji.
 3.        Prawo do skorzystania z przedłużonej 5 - letniej gwarancji będzie uzależnione od przedstawienia autoryzowanemu serwisowi marki Kernau:
 • dowodu zakupu urządzenia marki KERNAU;
 • certyfikatu „Przedłużonej 5-letniej gwarancji”.
 1.        Kupującemu w 3, 4 i 5 roku gwarancji przysługuje wyłącznie prawo do naprawy urządzenia z wyłączeniem prawa do wymiany urządzenia na nowe.

V. Postępowanie reklamacyjne

 1.        Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, z dopiskiem: „Przedłużona 5 - letnia gwarancja” lub za pośrednictwem na e-maila na adres: gwarancje@kernau.com  z tematem e-maila: „Przedłużona 5 - letnia gwarancja”.
 2.        Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3.        Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4.        Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

VI. Ochrona danych osobowych 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

 1.        Administratorem Twoich danych osobowych jest GALICJA TOMASZEK sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, posiadająca numer NIP: 8151664972 oraz REGON: 18000411300000, kapitał zakładowy w wysokości: 13.257.000,00 zł (dalej jako: „ADO”). Kontakt z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Galicja Tomaszek sp. z o.o. ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut;
 2.        Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Twoich praw związanych z przedłużeniem gwarancji na zakupiony przez Ciebie sprzęt, jak również w celach marketingowych oraz przesyłania Ci informacji handlowych;
 3.        Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane do celów marketingowych) oraz wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w celu realizacji Twoich uprawnień gwarancyjnych). Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli chcesz skorzystać z rozszerzonej 5 -letniej gwarancji na zakupiony sprzęt.
 4.        Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych – na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5.        W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów marketingowych, będą one przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na potrzeby realizacji Twoich uprawnień gwarancyjnych, będą one przechowywane przez okres 1 roku od daty wygaśnięcia dodatkowej 5-letniej gwarancji. Jeżeli w okresie trwania gwarancji skorzystałeś z jakichkolwiek uprawnień gwarancyjnych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń cywilnych z tym związanych;
 6.        Informujemy, że Twoje dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
 7.        Przysługuje Ci w dowolnym momencie prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), dostępu do ich treści, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Postanowienia końcowe

 1.        Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kernau.com.
 2.        Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 01.01.2021 i obowiązuje do odwołania akcji promocyjnej.
 3.        W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr. 1

TABELA URZADZEŃ OBJĘTYCH 5-LETNIĄ GWARANCJĄ

Pralki Pralko Suszarki Suszarki do ubrań Zmywarki Chłodziarki Zamrażarki
Kernau KFWM 856141
Kernau KFWM 642103
Kernau KFWM 754123
Kernau KFWM 654103
Kernau KFWM 6542103
Kernau KFWM 754103
Kernau KFWM 8563144 IA
Kernau KFWM 7543124 IA
Kernau KFWM 6424104 A
Kernau KFWM 6422103
Kernau KFWM 754123 I
Kernau KFWM 5101 W
Kernau KFWM 754203
Kernau KFWM 754223 I
Kernau KFWM 6412
Kernau KFWM 6411
Kernau KFWM 6511
Kernau KFWM I 6501
Kernau KFWM 7512 I
Kernau KFWM 7523 I
Kernau KFWM 8543 I
Kernau KFWM 9643 I
Kernau KFWD 8656144
Kernau KFWD 8642
Kernau KFD 801 W
Kernau KFD 812 W
Kernau KFD 801.1 W
Kernau KDI 6951
Kernau KDI 6541
Kernau KDI 6953
Kernau KDI 4853
Kernau KDI 48521
Kernau KDI 46411
Kernau KFDW 6751 X
Kernau KFDW 6751 W
Kernau KFDW 4641 X
Kernau KFDW 4641 W
Kernau KDI 6872
Kernau KDI 4872
Kernau KDI 6542
Kernau KFDW 4641.1 W
Kernau KFDW 4641.1 X
Kernau KFDW 6751.1 W
Kernau KFDW 6751.1 X
Kernau KFDW 4642 W
Kernau KFDW 4642 X
Kernau KDI 6654
Kernau KDI 6854 SD
Kernau KDI 6955 SD
Kernau KDI 4855 SD
Kernau KDI 4643
Kernau KDI 4654
Kernau KDI 4854 SD
Kernau KBR 17122
Kernau KFRT 14151 W
Kernau KFRC 18161 NF W
Kernau KFRC 18161 NF X
Kernau KFRM 18191 NF E X
Kernau KBC 08122
Kernau KBR 08122
Kernau KFRT 12151 W
Kernau KFRC 15152 W
Kernau KFRC 17152 W
Kernau KFRC 18262 NF E IX
Kernau KFR 08251 W
Kernau KFRC 15152 IX
Kernau KFRC 17152 IX
Kernau KFRC 18162 NF IX
Kernau KFRC 18262 NF EB
Kernau KFR 08252 W
Kernau KBR 17132
Kernau KFRC 15153 W
Kernau KFRC 15153 IX
Kernau KFRT 12152 W
Kernau KFRT 14152 W
Kernau KFRC 17153 W
Kernau KFRC 17153 IX
Kernau KBR 17133 SNF
Kernau KBR 17123
Kernau KFRC 15153 NF W
Kernau KFRC 13153 LF W
Kernau KFRC 18151 NF W
Kernau KFRC 19172 NF EI X Dark Inox
Kernau KFR 18262 W
Kernau KFSB 17191 NF X
Kernau KFSB 17191 NF B
Kernau KFR 04242 W Minibar
Kernau KFR 08253 W
Kernau KFRC 18262.1 NF E B
Kernau KFRC 18151 NF X
Kernau KFRC 18162.1 NF IX
Kernau KFRC 18262.1 NF E IX
Kernau KFRC 18262.2 NF E B
Kernau KBR 17123.1
Kernau KFR 08254.1 W
Kernau KFSB 17191.1 NF B
Kernau KFSB 17191.1 NF X
Kernau KFRC 19172.1 NF EI X Inox
Kernau KFRC 18151.1 NF X
Kernau KFRT 14152.1 W
Kernau KFRC 15153.1 IX
Kernau KFRC 15153.1 W
Kernau KBC 08122.1
Kernau KFRC 13153.1 LF W
Kernau KBR 08122.1
Kernau KFRC 17153.1 IX
Kernau KBR 17133.1 S NF
Kernau KFR 08253.1 W
Kernau KFRC 17153.1 W
Kernau KFRT 12152.1 W
Kernau KFR 18262.1 W
Kernau KFRC 15153.1 NF W
Kernau KFRC 18151.1 NF W
Kernau KFR 04242.1 W
Kernau KFUF 15161 W
Kernau KFUF 18161 W
Kernau KFCF 1401 W
Kernau KFCF 2001 W
Kernau KFCF 2601 EW
Kernau KFCF 3101 EW
Kernau KBF 08122
Kernau KFUF 18161 NF W
Kernau KFUF 08252 W
Kernau KFCF 1001 W
Kernau KFCF 2501 EW
Kernau KFCF 2611 EW
Kernau KFUF 14151 NF W
Kernau KFCF 3101.1 EW
Kernau KFCF 2501.1 EW
Kernau KFCF 2611.1 EW
Kernau KFUF 14151 W
Kernau KFCF 1003 EW
Kernau KFCF 1403 EW
Kernau KFCF 2503 EW
Kernau KFCF 3103 EW
Kernau KFCF 3803 EW
Kernau KFCF 2003 EW
Kernau KFUF 14151.1 W
Kernau KFUF 08252.1 W
Kernau KFUF 18161.1 NF W
Kernau KFUF 15162 NF W
Kernau KFUF 14151.1 NF W
Płyty Indukcyjne Płyty Gazowe Płyty Gazowo Indukcyjne Kuchnie gazowo elektryczne Piekarniki Kuchenki mikrofalowe
Kernau KIH 64-2B
Kernau KIH 7431-2B
Kernau KIH 3211-1B
Kernau KIH 6412-4B
Kernau KIH 6414-4B
Kernau KIH 6433-4B
Kernau KIH 6412.1-4B
Kernau KIH 6412.1-4BW
Kernau KIH 6414.1-4B
Kernau KIH 6434-4B
Kernau KIH 7634-6B
Kernau KIH 64-4B
Kernau KIH 43-3B
Kernau KIH 7432-2B
Kernau KIH 6412.2-4B
Kernau KGH 644 OW
Kernau KGH 644 CO
Kernau KGH 6421 TCI X
Kernau KGH 7511 TCI X
Kernau KGH 3211 X
Kernau KGH 6421 TCI B
Kernau KGH 6463 CI B
Kernau KGH 6463 CI W
Kernau KGH 6422 CI X
Kernau KGH 4345 T CI B
Kernau KGH 7533 TCI B
Kernau KGH 6433 CI B
Kernau KGH 3233 CI B
Kernau KGH 7522 T CI X Flat
Kernau KGH 6422 T CI X Flat
Kernau KIGH 6422 CI B
Kernau KFC 50092 GE W
Kernau KFC 5008 GE W
Kernau KFC 5010 GE CI W
Kernau KFC 5008 GE X
Kernau KFC 5010 GE CI X
Kernau KFC 6008 GE X
Kernau KFC 5008 GM W
Kernau KFC 6008 GE W
Kernau KFC 6010 GE CI X
Kernau KBO 0981 PP X
Kernau KBO 0961 PP B
Kernau KBO 0941 PP X
Kernau KBO 0832 AT OW
Kernau KBO 0831 AT OW
Kernau KBO 0831 AT CO
Kernau KBO 0962 SK B
Kernau KBO 0963 SK X
Kernau KBO 1062 IK B Auto
Kernau KBO 0972 SV PT B
Kernau KBO 0974 SV PT X
Kernau KBO 1066 S PT X
Kernau KBO 1066 S PT W
Kernau KBO 1066 P S PT B
Kernau KBO 1066 PT B
Kernau KBO 1066 PT X
Kernau KBO 1066 S PT B
Kernau KBO 0981 PP X
Kernau KBO 0945 PT B
Kernau KBO 1066.1 PT B
Kernau KBO 1066.1 PT X
Kernau KBO 1077 S PT B
Kernau KBO 1076 S PT B
Kernau KBO 1066.1 S PT B
Kernau KBO 1066.1 S PT W
Kernau KBO 1066.1 S PT X
Kernau KBO 1067 SK B
Kernau KBO 1067 SK X
Kernau KMO 251 G X
Kernau KMO 251 G B
Kernau KMO 252 G B
Kernau KMO 252 G W
Kernau KMO 254 G B
Kernau KMO 203 G X
Kernau KMO 203 G B
Kernau KMO 254 GW
Kernau KMO 203.1 G B